miércoles, 4 de noviembre de 2015

PREPOSICIÓNS E CONXUNCIÓNS ENXEBRES

Tal como ocorre coa fraseoloxía, que pouco a pouco aquela que non coincide ou se parece á castelá vai desaparecendo do galego cotián, sucédelle igual a varias preposicións e algunhas conxuncións; porque a asimilación coa lingua dominante non ten límites.
Moitas das palabras que vou incluír na listaxe a seguir aparecen no galego estándar usado por moitos escritores, mais a miña proposta é que tamén se empreguen no galego oral de calquera falante para que se non convertan en meros termos literarios.

Preposicións:

Antre/entre/ontre – das tres variantes existentes na Idade Media soamente as dúas primeiras chegaron até o galego moderno e unicamente a segunda é aceptada pola normativa. Porén convén saber que a forma “antre” foi a preferida polos escritores do séc. XIX e da primeira parte do séc. XX. O dXerais (Gran Dicionario Xerais da Lingua) recóllea remitindo á forma “entre” e o dRAG (dicionario da Real Academia Galega) debería facer o mesmo, tal como fai con outras formas non recomendadas: pra, pro, sobor.

Após – despois de. Preposición xa recollida polo dRAG que antano estivo vetada por suposto lusismo, a pesar de estar ben documentada tanto no galego antigo coma moderno, se ben xa no séc. XIX tivese un uso moi residual nos textos. Xa que logo, no galego actual perdeu uso, tanto oral coma escrito, a favor da locución preposicional de que é sinónima, aínda que en portugués segue a estar ben viva.

Até/ata – estas dúas variantes recuperáronse desde o galego antigo polo galego literario e asumíronse polo estándar para substituíren a forma castelá que as desprazara na lingua oral: (h)asta/(h)astra. Estas últimas formas, xaora, son xa as únicas que aparecen nos textos decimonónicos. O dRAG dá preferencia á segunda forma sobre a primeira, que coincide coa forma estándar portuguesa.  Aínda que o seu uso é agora unánime no galego escrito, semella que vai levar o seu tempo que acade o mesmo suceso no galego oral.

Cabo – esta preposición adoita aparecer máis como locución preposicional: “cabo de”, ca soa; aínda que en ambos os casos siginifica: ao lado de, xunto a. Estas últimas locucións son os seus máis directos rivais, triunfando tanto no galego oral coma escrito por ser similares ás formas máis usadas polo castelán, que tamén ten unha preposición semellante: “cabe”, claramente en desuso e de uso case soamente literario. Nós non temos por que seguir o seu exemplo.

Catar – forma parte dese gran grupo de preposicións galegas co significado de “excepto”. Este cultismo é o máis usado, con diferenza, tanto en castelán coma en portugués (“exceto” na nova ortografía) e seica o é tamén en galego. Con todo, non estaría de máis recuperar no uso cotián todos os seus sinónimos galegos, todos eles admitidos pola RAG: agás/aga, bardante (de), catar, fóra (de), menos, quitado/quitando, sacado/sacando, salvante/salvo, senón e tirante.

Dende/desde/des – deste trío de variantes da mesma preposición no dRAG a primeira e a última remiten á segunda, a gran triunfadora a causa de coincidir coa forma estándar do castelán e do portugués. Así e todo convén saber que ningunha é vulgarismo, xa que proceden directamente do latín: de in de > “dende”, de ex de > “desde” e de ex > “des”; que as dúas primeiras están perfeitamente vivas no galego oral e literario, e a segunda tivo unha presenza considerábel na escrita decimonónica; mentres que a terceira, xa un arcaísmo, soamente se usa literariamente na locución conxuntiva: “des que”. Tamén é bo coñecer que “dende” é a forma estándar do asturiano e do aragonés.

Malia – a pesar de. Aínda que recollida polo dRAG é máis usada no galego literario ca no falado. Ex.: malia o mao tempo eu vou ir. Cando vai seguida da conxunción “que” convértese nunha locución conxuntiva co significado de: aínda que, a pesar de que. Ex.: malia que non chegaches a tempo todo saíu ben.

Perante – O seu significado é “en presenza de” ou “fronte a/diante de”, polo que non sempre é sinónima de “ante”. Aínda que recollida polo dRAG e existindo tamén en portugués, o seu uso é máis literario ca oral infelizmente.

Pra – para. Aínda que recollida como autorizada polo dRAG, é variante non recomendada que remite á forma plena: para. Así e todo, a forma plena usa como primeira pronuncia “pra” e como segunda “para”. Para maior incoherencia as propias NOMIG recoñecen que “para” é forma minoritaria fronte ás variantes “pra” e “pa” (esta última non recollida no dRAG). É ben certo que as formas “para” e “pera”, a primeira con moita diferenza, son as máis utilizadas nos textos medievais fronte á minoritaria daquela “pra”, mais non é menos certo que no galego actual soamente se documentan “pra” e “pa” (de feito ningún informante emprega a forma plena “para” no libro: A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego. Consello da Cultura galega, 1996), seica “para” é forma minoritaria pero moi empregada en cidades como a Coruña, Ferrol ou Vigo. Vemos que neste caso o principio das NOMIG que di que: “formas definitivamente mortas e arcaicas non deben suplantar outras vivas e galegas”, non se aplica. Ademais, “pra” foi a forma máis utilizada pola literatura moderna até que se impuxo “para” como forma normativa preferente nunha sorte de concesión ao reintegracionismo –e á converxencia co castelán de paso–, esquecendo que a forma “pra” é usada como forma informal e popular na ortografía portuguesa. Por último, “pra” sempre contrae diante dos artigos determinados dando lugar a: “prá(s)/pró(s)” en galego, e “prà(s)/prò(s)” en portugués; e con “pa” ocorre o mesmo: “pá(s), pó(s)”. Como curiosidade dicir que as “Normas ortográficas del gallego-asturiano” (Academia de la Llingua Asturiana – Secretaría Llingüística del Navia-Eo, 2007), escrupulosamente cinxidas á fala viva –castelanismos incluídos–, recollen como únicas formas normativas: pra/pa.

Sinte – ademais de. Pouco coñecida e case desaparecida, mesmo a nivel literario; mais aparece recollida polo Dxerais, e antes del por varios dicionarios do séc. XX e xa en 1884 polo dicionario de Valladares Núñez, e inclusive na “Gramática elemental del gallego común” de Carballo Calero, xunto cunha variante “sinto”, e na primeira redación das NOMIG (1982), para desaparecer coa revisión de 1995 –outro dos misterios léxicos da RAG–. Así e todo, hoxe semella que non pode competir coas locucións preposicionais sinónimas: “ademais de” (a máis usada por case coincidir coa do castelán), “amais de” e “alén de” (que conta co engadido de case coincidir coa máis usada polo portugués: além de).

So – baixo, debaixo de. Preposición desaparecida da fala e recuperada polo galego literario que conviría que tivese máis suceso na lingua oral. O portugués relatinizouna engadíndolle o “-b” orixinal: sob <sub, que para nada inflúe na súa pronuncia; e no castelán apenas se utiliza nalgunhas frases feitas: so capa de, so pretexto, so pena de.

Sobor – sobre. Variante da segundo forma, a máis usada e recoñecida como normativa, que, non obstante, é recollida polo dRAG como forma non recomendábel que remite a “sobre”. É forma minoritaria –é dicir: pouco usada pero galega e viva– que gozou dun certo uso literario por “diferencialismo” (tan lexítimo como utilizar só as palabras que coinciden co portugués (que é o que fai o reintegracionismo) ou co castelán (que é o que fan a maioría dos escritores galegos)), mais que caeu en desgraza pola súa adealla de rareza. O galego ten outras variantes como: sóber, sober e sóber (está última a máis próxima do seu étimo latino: super). Tanto “sobor” coma “sobre” pódense usar seguidas da preposición “de” como locucións adverbiais co mesmo significado ca sen a preposición: sobre de, sobor de.

Conxuncións:

Mais – como sinónima da conxunción “e” está en claro retroceso, mesmo no galego literario, grazas a ser peculiar do galego-portugués e inexistente en castelán. Ex.: eu mais ti somos dous. Tamén pode aparecer reforzada precedida polas conxuncións “e” e, máis raramente, “a”. Ex.: eu e/a mais ti somos dous. E cando vai seguida dos artigos determinados contrae con eles adoptando a seguinte pronuncia: maila(s)/mailo(s), que se pode representar ou non na escrita. Ex.: ti mais o/mailo Xoán ides á festa. E como sinónima de “pero” compite con esta no galego literario, mais no falado a cousa muda notabelmente. Ex.: ven cando queiras mais non deixes de me chamar. En portugués evoluíu a “mas” e o castelán tamén coñece este “mas”, de grande uso na antigüidade e de emprego apenas literario na actualidade.

Nen – nin. O dRAG non recolle esta variante desaparecida do galego oral, mais o dXerais si pero remitindo a “nin”. No entanto é unha palabra que gozou dun grande uso no galego literario e que aínda forma parte del por mor da ortografía reintegracionista (“nem”). As NOMIG recoñecen que “nen” era a forma case exclusiva do galego medieval para a seguir explicaren a evolución a “nin” (polo seu carácter átono e mais a influencia de dos indefinidos “ningún” e “ninguén”) no galego moderno sen facer ningunha mención á –máis ca posíbel – influencia do castelán como lingua de prestixio durante os últimos séculos; neste caso ser a forma maioritaria antano non xustifica a súa adopción como forma normativa –o que serve para a preposición “para” non serve para a conxunción “nen”–.

Pro – pero. O dRAG recolle esta variante remitindo á forma plena e as NOMIG xustifican a escolla desta forma plena como unha mudanza interna de tonicidade xa que se recoñece que o antigo “pero” debía de ser case sempre “peró”, forma aínda viva no leste de Lugo e no galego asturiano, que deu lugar á moderna forma sincopada “pro”. Nin unha soa mención a que “pero” coincide coa forma castelá e para eles debe de ser casualidade o triunfo da forma coincidente coa propia do español. Por certo, no portugués recóllense as formas “pero” e “peró” como conxuncións antigas.

jueves, 8 de octubre de 2015

EXPRESIÓNS ENXEBRES

Seguindo co fío da fraseoloxía galego, non é difícil ver como aos poucos tamén o castelán se vai instalando en todas esas expresións máis habituais que toda fala ten, substituíndo as formas máis enxebres por aquelas que coinciden ou se parecen ás do castelán. Lembremos que o adxectivo “enxebre” significa “sen mestura” e tamén “peculiar e exclusivo dun país (ou dunha fala no noso caso)”, polo que as expresións enxebres son as que caracterizan o galego fronte ás súas linguas máis próximas. Se digo que algo “dáme igual” ou “dáme o mesmo” emprego a mesma expresión que usaría en castelán: “me da igual, me da lo mismo”; mais se quero utilizar unha expresión sinónima enxebre entón direi: “tanto me ten”. Do mesmo xeito que o falante habitual de castelán traduce as súas expresións ao galego cando usa a nosa fala, o falante galego fai o mesmo e neste caso diría: “tanto me tiene”; porén o axeitado é usar as primeiras expresións en castelán e a forma enxebre en galego, ou ao menos dar prioridade á forma enxebre na nosa lingua.

                A seguir (unha expresión enxebre moito mellor ca: “a continuación”) redacto unha listaxe con algunhas expresións enxebres que deberían prevalecer nun galego coidado sobre expresións copiadas do castelán ou con máis suceso pola súa semellanza coas propias do castelán. En primeiro lugar figuran as expresións enxebres recomendadas.
A bálamo, a bao, a barullo, a bater, a carradas, a darlle cun pau, a embute, á envorca, a esgalla, a fartar, ás mans cheas, a mazo, a/ás moreas, a pote, a varrer, ás petadas, etc. – en abundancia (como se ve o galego non carece de formas para evitar usar este calco do castelán, aínda que admitido pola normativa).

Aí falaches! – ti dixéchelo! (< cast: tú lo has dicho), así se fala!
“Balavento, a” é unha expresión que serve para dous conceptos:  que algo ocorra de súpeto (chegou a balavento), e que algo se faga rapidamente e sen orde (estalo a facer a balavento).
Bicada, tirar/sacar – sacar proveito. Ex.: ese non fai ren sen tirar bicada.
Cacho para cribo/testo, de; ao leilán – dun lado para outro. Ex.: ese asunto faino ir de cacho para testo, como non pensa as cousas sempre anda ao leilán.
Cacho, sacar de – pór fóra de si. Ex.: sempre consegue sacarme de cacho. Tamén se pode usar a expresión “sacar dos meus/teus/seus/... trumiños”.
O adverbio “cadora” – continuamente (Ex.: é esaxerado dicir que no outono chova cadora), forma  a expresión:  cadora e cando – de vez en cando. Ex.: vén por casa cadora e cando.
Coidado, perder – non se preocupar. Ex.: verbo do diñeiro perde coidado.
Cheda, dar – botar unha man. Ex.: a ver se me podes dar cheda con isto.
Cheo, estar – estar farto. Ex.: estou cheo das túas queixas.
Chupe, a – verticalmente, a pique. Ex.: o cantil cae a chupe sobre o mar.
Cor, de – de memoria. Ex.: sabíase a lición toda de cor.
Corde a corde, de – dun extremo a outro. Ex.: o percurso é de corde a corde. “Corde” tamén se usa na expresión “andar a corde” – andar con tento, andar con tino. Ex.: anda a corde e non te trabuques.
Dado, ser – ser amábel, obediente ou de bo trato. Ex.: esa rapaza éche ben dada.
Desmán, a – desviado, fóra do camiño. Ex.: a casa fica a desmán da nosa rota.
Doután, a/ao – sen freo, libremente. Ex.: vive a doután.
E logo – Esta expresión tan nosa vale tanto para preguntar coma para responder. No primeiro caso serve para suavizar o ton da pregunta (E logo onde vives? E logo que queres?), como  sinónimo de “por que?” despois dunha resposta (–Non o puiden facer. –E logo?) e como forma de saúdo equivalente a “como che vai?” ou “que che contas?”; mais como resposta pode substituír a “pois claro” ou a unha pregunta á pregunta (–Non che gusta o rapaz? –E logo!, –Non vas vir? –E logo?).
Espiñada, sentir/ter/darse a – ter un presentimento (en galego sentimos coma  “que se nos crava unha espiña” no canto dunha “corazonada” como en castelán). Ex.: dáme a espiñada de que me tocará o boleto.
Facer cinsas, non – non levarse ben. Ex.: eses dous non fan cinsas.
Falar en banda – falar por falar. Ex.: esa sempre fala en banda.
Fas ou por nefas, por – por unha cousa ou (por) outra, querendo ou sen querer. Ex.: por fas ou por nefas sempre atopa unha escusa.
Ferrar unha má partida – facerlle unha xogada (a alguén). Ex.: con esa venda ferroume unha má partida.
Fío, a – continuamente, seguido, sen interrupción. Tamén se pode usar “decontino”. Ex.: está chora que chora a fío/decontino.
Fío a fondo, de – de principio a fin, de cabo a rabo. Ex.: para entendela tes de a ver de fío a fondo.
Fociño, torcer/virar o – amosar desacordo perante algo. Tamén se pode usar “torcer o bico”. Ex.: non torzas o fociño/bico que che é bo trato.
“Gardar o rego” ou “a gardarrego” serven para indicar que algo se fai como se debe, disciplinadamente. Ex.: fai o choi  a gardarrego/gardando o rego.
Manducar a boroa (a alguén) – burlarse (de alguén). Ex.: deixa xa de me manducar a boroa.
Mentes, facer – facer memoria. Ex.: agora fago mentes de todo.
Mentes de, ter – ter intención de. Ex.: non tiña mentes de o facer.
Non dar + participio (algo) – non lograr/conseguir + verbo (algo). Ex.: non dei chegado a tempo.
Non era/foi sen tempo, sen tempo non era/foi – xa era hora. Ex.: sen tempo non era que chegases.
Non ser quen de – non ser capaz de. Ex.: non eramos quen de levantar a pedra.
Non tal – claro que non, de maneira ningunha.
Non ter perda – non se poder equivocar/perder; non desperdiciar nada, non sobrar nada. Ex.: o camiño non ten perda; esta carne non ten perda ningunha.
Nunca tal fixera! – oxalá non o fixera/fixese!
Nunca tal se viu/pasara/fixen – nunca se viu/pasara/fixen nada igual.
Ollo, deixar de – perder de vista. Ex.: o neno non o deixaba de ollo.
Quen mo/cho/llo... dera! – oxalá puidera(s)/puidese(s)... ! Ex.: mercar esa casa? Quen ma dera!
“Peneiriño” é unha palabra usada con dúas expresións: “estar no peneiriño” – estar moi ben. Ex.: ese rapaz está no peneiriño na súa casa. E “traer (a alguén) no peneiriño” – tratar moi ben (a alguén). Ex.: cando vai á súa casa tráeno no peneiriño.
Pioca, andar á – andar a pedir.
Piques de, a – a punto de. Ex.: estivo a piques de apañalo.
Pónteme fóra! – sae de aquí!
Porta de tarabelo, ser – ser pan comido. Ex.: ese choio é porta de tarabelo.
Raxeira, á – ao sol. Ex.: non te poñas á raxeira que te vas queimar.
Repelo, a – sen gana, a desgusto, de má gana. Ex.: todo o fai a repelo.
Roer o chito, hai que – hai que se dar por vencido. Ex.: ás veces hai que roer o chito.
Rumbo, a – sen medida. Ex.: como non sabía botou a cantidade a rumbo.
Sen trello nin trambello – sen pés nin cabeza. Ex.: non se poden facer as cousas sen trello nin trambello.
Si tal – claro que si, por suposto (castelanismo).
Socairo de, ao – ao abrigo/abeiro de. Ex.: hai que se pór ao socairo daquel portal.
Tanto ter – dar igual/o mesmo, non importar. Ex.. tanto ten que veñas ou non.
Tas en bas, estar de – estar ao tope. Ex.: o local estaba de tas en bas.
Turras, andar ás – estar desavidos. Ex.: mellor non as xuntes que andan ás turras.
Vagabán, a – (aberto) de par en par. Ex.: deixou a fiestra aberta a vagabán.
“Vela”, como acción de velar, emprégase en dúas expresións: “andar á vela” – vixiar. Ex.: convén andar á vela con ese suxeito; e “en vela” – sen durmir. Ex.: pasei a noite toda en vela.
Vir a xeito – ser adecuado/axeitado. Ex.: a resposta do Xián veu moi a xeito.
“Xacer” pódese empregar en dúas expresións: “estar de bo/mao xacer” – estar cómodo/incómodo. Ex.: estaba de mao xacer naquela casa; e “ser de bo/mao xacer” – ser de doado/difícil trato/contentamento. Ex.: non che é persoa de bo xacer.
Xis, botar un – botar unha ollada. Ex.: déixame o xornal que só vou botar un xis.
Zonza, á – á espreita, ao asexo, á esculca. Esta expresión úsase claramente menos ca as súas sinónimas. Ex.: andaba á zonza detrás dela.

                Espero que este mangado de expresións enxebres –soamente unhas poucas das posíbeis– sirvan para que alguén poida mellorar a súa linguaxe, facéndoa máis enxebre, é dicir: máis galega.

viernes, 4 de septiembre de 2015

Fraseoloxía galega ou castelá?

Até que punto a fraseoloxía máis habitual que empregamos é realmente galega? Os que estamos afeitos a ler en portugués vemos que moitas das frases feitas máis comúns, sendo en esencia semellantes, se expresan dun xeito diferente a nós, en tanto que as súas equivalentes en galego reproducen literalmente ou case as mesmas frases feitas que en castelán (a orde dos exemplos sempre é: portugués / galego / castelán):
De braços cruzados / cos brazos cruzados / con los brazos cruzados.
De mãos dadas / apañados/collidos da man / cogidos de la mano.
Água pela barba / coa auga ao pescozo / con el agua al cuello.
Fazer tempestade em copo d’água / afogar nun vaso de auga /ahogarse en un vaso de agua.
Dar uma mãozinha / botar unha man / echar una mano.
Virar casacas / mudar/cambiar de chaqueta / cambiar de chaqueta.
Feito nas coxas / feito cos pés / hecho con los pies.
Levar a peito / tomar a peito / tomar a pecho.

                Noutras ocasións a fraseoloxía portuguesa, doadamente entendíbel, afástase na forma, que non no contido, do seu equivalente en galego e castelán:
Meter os pés pelas mãos / meter a cabeza do revés / meter la cabeza del revés.
Onde Judas perdeu as botas / onde Cristo perdeu o sombreiro / donde Cristo dio las tres voces.
Pôr pulga atrás da orelha / andar coa mosca na orella / estar con la mosca detrás de la oreja.
Pôr a pata na poça / meter a zoca/pata / meter la pata.
Ir desta para melhor / pasar a mellor vida / pasar a mejor vida.

                E nalgunhas hai coincidencia, case ou plena, entre portugués e galego fronte ao castelán:
Ficar para tia / quedar para tía / quedarse para vestir santos.
Trocar alhos por bugalhos / mesturar allos con bugallos/cebolas / confundir la velocidad con el tocino.
                Mais tamén hai unha fraseoloxía común, literalmente ou case, ás tres linguas:
Armado até os dentes / armado até/ata os dentes / armado hasta los dientes.
Pôr os pontos nos is / pór/poñer os puntos sobre os is / poner los puntos sobre las íes.
Sem pés nem cabeça / sen pés nin cabeza / sin piés ni cabeza.
Estar de mãos atadas / ter as mans atadas / tener las manos atadas.
Engolir sapos / tragar sapos / tragar sapos.

                E finalmente está a fraseoloxía que non se pode deducir mercé ao coñecemento das outras linguas:
À balda / ao chou, ás toas / al azar.
Coisas do arco da velha / non ser cousa deste mundo / ser de antología.
Dar troco / dar parola / dar palique.
Fazer um negócio da China / ser unha bicoca/ganga / ser una bicoca.
Ter lata / ser un cara lavada / tener la cara dura.
Pregar uma peta / meter un calote / pegar un pufo.
Achar/procurar chifre em cabeça de cavalo / buscarlle tres pés ao gato / buscarle tres pies al gato.

                Logo de todos os exemplos vistos, coido que hai motivos para que xurda a pregunta coa comecei este texto, non si?

                Os libros que usei para fixar a fraseoloxía estándar galega son: Dicionario de Fraseoloxía Galega (Xerais, 2008) e Dicionario Fraseolóxico Século 21 castelán/galego (Galaxia/do Cumio, 2007).

viernes, 7 de agosto de 2015

Gramática Comparativa das Linguas Españolas

A idea dunha gramática comparativa entre as diferentes linguas españolas –usando este xentilicio na súa orixinal acepción sinónima de “ibéricas”– levaba no meu maxín desde hai moitos anos, mais a miña incapacidade tanto técnica coma intelectual  fixo que o excelente proxecto ficase adiado até as calendas gregas.

                Así que foi toda unha agradábel sorpresa descubrir que a brillante idea fora levada a cabo por alguén, exactamente polo lingüísta asturiano Ramón de Andrés Díaz na súa “Gramática comparada de las lenguas ibéricas” (ediciones Trea, Xixón, 2013); un voluminoso libro que compara con absoluta igualdade as diferentes ou semellantes evolucións e solucións das seis linguas ibéricas (é dicir as faladas no territorio europeu de España e Portugal, pois o bérber de Melilla e o árabe de Ceuta son tamén linguas españolas pero non ibéricas): galegoportugués, asturleonés, castelán, basco, aragonés, catalán e occitano. Aínda que asumindo os diferentes estándares como suxeitos para a comparación, polo que aparecen diferenciados portugués e galego, mirandés e asturiano, e o aranés como forma autónoma do occitano.

                Ende mal, o libro non tivo moito suceso, quizais porque ten o atrevemento de tratar os seis idiomas con absoluta igualdade, sen considerar que unhas linguas son máis importantes ca outras como obxectos de estudo. Se cadra esta posición de total neutralidade, malia que o texto está redixido en castelán, fixo que o libro non fose reseñado como merece. A lingüística española non está afeita a que o castelán non goce de privilexio en calquera obra que fale sobre as diversas linguas de España, e coido que o tratamento do asturleonés e o aragonés como linguas iguais ao castelán e non como dialectos deste reborda a tolerancia da caste lingüística oficial. Con todo, o libro está editado e a disposición de todo o que queira coñecer como evoluíu o latín nos distintos romances ibéricos que chegaron até hoxe, pois o que denominamos como mozárabe non deixa de ser unha morea de especulacións, sen saber sequera con certeza se constituía unha soa lingua ou varias.

                Grazas a esta gramática podemos entender cales son as características que determinan unha lingua fronte ás súas veciñas, tanto fonémicas coma morfosintácticas e mesmo léxicas –o autor, asturiano e asturianista, non cae no erro da Academia de la Llingua Asturiana de inventar unha “lingua eonaviega” e inclúe esta fala dentro do galego–.

                A comparación entre estándares de variantes lingüísticas: portugués e galego ou mirandés e asturiano, permítenos comprobar como as linguas podentes (as privilexiadas polos estados) inflúen sobre as febles (as minorizadas), modificando a fonética, a morfosintaxe e o léxico destas. Así vemos que moitas das diferenzas entre mirandés e asturiano soamente se explican por causa do portugués e castelán:
Mir: amisade (por: amizade) / ast: amistá (cas: amistad).
Mir: cidade (por: cidade) / ast: ciudá (cas: ciudad).
Mir: cóbado (por: cóvado) / ast: coldu (cas: codo).
Mir: díbeda (por: dívida) / ast: deuda (cas: deuda).
Mir: preguicia (por. Preguiça) / ast: pereza (cas: pereza).
Mir: dezasseis, dezasiete, dezuito, dezanuobe, binte (por: dezasseis, dezasete, dezoito, dezanove, vinte) / ast: dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, venti (cas: dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte).
Mir: pintassilbo (por: pintassilgo) / ast: xilgueru (cas: jilguero).
Mir: hoije (por: hoje) / ast: güei. Etc.

                A inclusión do basco, como idioma ibérico que é, dános a sorpresa de ver como o latín, primeiro,  e as linguas romances, despois, inflúen poderosamente nel, non soamente no seu vocabulario senón que tamén por veces na súa estrutura:
Gauza (queixo) < lat. causa, katea (cadea) < lat. catena, ahate (pato) < lat. anate, ispilu (espello) < lat. speculu, lore (flor) < lat. flore, mesede (favor) < lat. mercede, erretore (párroco) < lat. rectore, dorre (torre) < lat. turre, abuztu (agosto) < lat. augustu, denbora (tempo) < lat. tempora, bake (paz) < lat. pace, bekatu (pecado) < lat. peccatu, galtza (pantalón) < lat. calcea, gaztaina (castaña) < lat. castanea, joku (xogo) < lat. iocu, soka (corda) < lat. soca, agur (adeus) < lat. auguriu, gaztelu (castelo) < lat. castellu, boronde < lat. fronte, eliza (igrexa) < lat. ecclesia, katu (gato) < lat. cattu, piku (figo) < lat. ficu, errota (muíño) < lat. rota, saindu (santo) < lat. sanctu, koroa (coroa) < lat. corona, kipula (cebola) < lat. cipulla, etc.

                Vemos que a estandarización do aranés se fixo procurando a confluencia co estándar occitano, sen menoscabo de respectar a idiosincrasia desta fala pirenaica, mentres que a do mirandés se fixo converxendo co estándar portugués e de costas ao estándar asturiano, que á súa vez tomou como modelo, en gran medida, o estándar español.

                En definitiva, unha obra que merecía máis suceso e que recomendo polo moito que achega aos que gustamos da diversidade lingüística.

miércoles, 8 de julio de 2015

Os puntos cardinais

Os galegos adoitamos confundir os nomes correctos dos puntos cardinais mercé á interferencia do castelán, que á súa vez presenta algunhas dúbidas na súa denominación, dado que formas como: noreste, sureste e suroeste, aínda que admitidas, remiten ás formas con D no dicionario normativo da RAE; así os puntos se nomean en castelán comezando polo setentrión e seguindo o senso das agullas do reloxo como: norte, nordeste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste e noroeste.

            Tamén o portugués prefire o D, xa que soamente usa o sul nos xentilicios seguidos de guión: sul-americano, sul-africano, sul-asiático ou sul-coreano. Por tanto os puntos cardinais neste idioma son: norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. A variantes este e sueste, aínda que recollidas nos dicionarios remiten sempre ás formas correspondentes antes ditas.

            Pola contra o galego estándar prefere as formas con R, fóra de dúas excepcións que convén non esquecer, así: norte, nordés, leste, sueste, sur, suroeste, oeste e noroeste. O dicionario da RAG recolle a variante “nordeste”, pero remitindo para “nordés”; e o Gran Dicionario Xerais da Lingua recolle como variantes: “noreste”, remitindo para nordés ou nordeste, “norueste” que remite a noroeste, “sudeste” que remite a sueste, e condena as formas: “norde”, “este”, “sul”, “suleste” e “sureste”, e “sudoeste”.

            E debemos saber que os seus símbolos se poden usar segundo a forma galega (a que vai primeiro nas formas duplas) ou a forma internacional (a que vai segunda): N (norte), NL ou NE (nordés), L ou E (leste), SL ou SE (sueste), S (sur), SO ou SW (suroeste), O ou W (oeste) e NO ou NW (noroeste).

            A orixe destas palabras está nas falas xermánicas e a súa adopción polas linguas romances fíxose a través do francés, o idioma con máis prestixio do período medieval. Nurtha > north > fr. nord, austra > ost/east > fr. est, suth > fr. sud e west > fr. ouest; en francés actual os puntos cardinais son: nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest e nord-ouest. Nótese que o italiano apenas fixo unha adaptación fonética das palabras francesas: nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nort-ovest. Como igualmente o catalán: nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-oest, oest e nord-oest; e o occitano: nòrd, nòrd-èst, èst, sud-èst, sud, sud-oèst, oèst e nòrd-oèst. E que a diferenza coas linguas xermánicas é mínima ou inexistente, así o noruegués: nord, nordøst, øst, sørost, sør, sørvest, vest e nordvest; o inglés: north, northeast, east, southeast, south, southwest, west e northwest; ou o alemán: norden, nordost, osten, südost, süden, südwest, westen e nordwest.

            Porén antes de que estes xermanismos entrasen no galego e no resto das linguas romances había outras palabras para denominar os puntos cardinais, que afortunadamente seguen a se usar como perfeitos sinónimos: setentrión e (zona, rexión, etc.) boreal para o norte; oriente e levante para o leste; meridión e (zona, rexión, etc.) austral para o sur; e occidente e poñente para o oeste. E mesmo o pobo creou algúns outros como: nacente e raiante para o leste. “Setentrión” ten un uso marcadamente literario, así como os adxectivos “boreal” e “austral”, mentres que “meridión” non está recollido por ningún dicionario galego nin portugués (que tamén admite “merídio” como adxectivo sinónimo de “meridional”) pero si polos dicionarios casteláns. Parece unha incoherencia admitir “setentrión” e o seu adxectivo derivado “setentrional” pero non “meridión” e si o seu adxectivo derivado “meridional”. Mais non se debe esquecer que até hai ben pouco a RAG non admitía a palabra “xove” pero si “xuvenil” e “xuventude”, polo que non desespero dunha futura emenda ao respecto.

            Ademais das desviacións por castelanismos, convén facer fincapé en dúas incorreccións nada castelanistas: o hiperenxebrismo norde e o “lusismo” sul. O primeiro xorde sobre unha base real: a sonorización do T (mudanza do T en D) nas palabras “nordés”, “nordesía” e “nórdico”, e a ideoloxía do diferencialismo lingüístico como reacción á castelanización do idioma, polo que a palabra atinxiu certa fortuna no galego literario de inicios do s.XX (ex.: Álvaro Cunqueiro - Mar ao norde, 1932), chegando mesmo até case finais do mesmo século; hoxe parece unha palabra totalmente desterrada da lingua literaria. Mentres que o “lusismo” sul, comeza a aparecer máis notoriamente cando o portugués principia a ser un modelo para a lingua literaria. A fronteira entre lusismo e arcaísmo é moi feble e moitas veces se califican como lusismos auténticos arcaísmos, mais hai unha comprobación que non adoita deixar lugar á dúbida: a verificación documental da palabra cuestionada no léxico medieval e neste caso a única palabra que se documenta nos textos galegos medievais é “sur”. Con todo, “sul” aparece xa no dicionario de Valladares Núñez (1884), e despois noutros varios dicionarios e mesmo no Glosario de Voces Galegas de Hoxe de Constantino García (1985), como variante de “sur”; xa que logo, trataríase máis dun dialectalismo ca dun lusismo e como é a única opción que contempla o reintegracionismo, agoiro que a palabra seguirá aparecendo en textos ao norte do Miño.

jueves, 4 de junio de 2015

ADAPTACIÓN DA ORTOGRAFÍA PORTUGUESA A OUTRA FALA: O MIRANDÉS

Como ben sabemos o reintegracionismo reivindica a adopción da ortografía portuguesa para o galego, mais unha adopción sen unha adaptación produce erros, ao meu ver. O caso do mirandés, fala asturleonesa do extremo nordés portugués e cooficial na súa zona de uso, é paradigmático do que supón unha adaptación da ortografía portuguesa que queira respectar a idiosincrasia da fala que se quer escribir.

                Resulta lóxico entender que a escasa tradición literaria do mirandés, antes da normativización ortográfica actual, se fixera usando a ortografía portuguesa –a única que coñecían os alfabetizados da zona–, sen ter apenas en conta os textos existentes nas demais variantes da lingua asturleonesa á que pertence esta fala.

                A Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa, oficial para a escrita do mirandés e redactada en portugués –onde terei visto isto antes? –, expresa nos seus Princípios gerais: “Estando a aprendizagem do mirandês ligada ao português, a maioria das soluções adoptadas aproxima-se mais das soluções portuguesas que das espanholas” ; e na Apresentação: “O asturiano está hoje dotado de uma norma ortográfica flexível, que dá possibilidade de expressão às suas variedades. Esta norma, contudo, não é adequada à grafia do mirandês: a pesar de pertencerem ao mesmo continuum lingüístico, os dois idiomas ocupam extremos opostos do território respectivo, traduzindo-se o seu afastamento geográfico e o seu alheamento comunicativo em diferenças de fala bastante significativas, que as normas ortográficas respectivas não podem ignorar. Estes motivos e outros –como a influência, em pano de fundo, da ortografia do espanhol e do português– desaconselhavam a procura de uma unidade de escrita transfronteiriça, de difícil e morosa construção.” Por tanto, non queda dúbida ningunha das intencións da normativa ortográfica mirandesa: que a lingua mirandesa quede como idioma rexional portugués, pois este convértese na única referencia normativa tida en conta –de novo estou ante unha historia coñecida–.

                Na ortografía das vogais do mirandés vemos que aínda que estas pertencían orixinalmente ao mesmo sistema ca o resto do asturleonés, igual ca o do castelán ou o do aragonés: de cinco fonemas e tres graos de abertura, a influencia do portugués fixo que o mirandés acabase incorporando unha pronuncia que distingue entre vogais medias abertas e fechadas, aínda que sen carácter fonémico, polo que na ortografía se representa esta maior ou menor abertura segundo as regras do portugués: ciêgo, costiêlha, ouxigénio, castiêlho, nuôsso, heirói, muôrte, tiêrra, chapéu, defrência, fiêrro, puôrta, tiêmpo, fuônte, trés, siête, nuôbe, fuôra, nó (non (en pausa)), etc.

                Tamén se segue a regra das vogais átonas do portugués, polo que as letras E e O moitas veces representan os fonemas I e U respectivamente: bestido (pronunciado como: bistidu), bergonha (birgoña), cebada (sibada), cerrado (sirradu), dezir (disir), bendima (bindima), centeno (sintenu), etc.; molino (mulinu), coneilho (cuneillu), lhibro (llibru), etc.

                O sistema consonántico mirandés ten algunhas diferenzas con respecto ao portugués estándar, sendo a máis rechamante a conservación das sibilantes medievais, comúns nas linguas medievais galegoportuguesa, asturleonesa e castelá, algo que só conservan tamén algunhas falas trasmontanas do portugués. Ten, ao igual ca o portugués, o fonema palatal fricativo xordo escrito con X, coma en galego e asturiano, (xastre, xordo, xara, baixo, xabon…) e mais o palatal fricativo sonoro escrito con J e G+E/I, coma en portugués (hoije, jeito, laranjeira, janeiro, registrar, rejistir…), o alveolar fricativo xordo escrito con S- diante de vogal ou consoante xorda, -SS- entre vogais e -S tras consoante ou en fin de sílaba ou palabra (saber, semitério, screbir, scalada, passo, farsa, triste, ásparo, gustos…) e mais o alveolar fricativo sonoro escrito con S- diante de consoante sonora e -S- entre vogais (mesmo, smagar, cismar, coser, asa, eisemplo…); e ademais unha sibilante dental fricativa xorda que escriben con Ç e C+E/I (çapato, cebada, dieç, caçurro, çquilar, cuçpir, lhuç, paç…) e unha dental fricativa sonora escrita con Z (cozer, dezena, cozinar, zgusto, rapaza, dezir, znudar…).

                Tamén hai diferenciación co portugués, e semellanza co galego e o resto do asturleonés, na existencia do fonema oclusivo palatal xordo, escrito co CH (chama, chabe, cheno, chober, chubir (subir), borracho…), e na inexistencia do fricativo labial sonoro ou labiodental, escrito en portugués co V, letra soamente usada para escribir estranxeirismos pero pronunciada sempre como bilabial (berde, bida, nobenta, ber, bendima, benir, oubir, etc., pero Vénus, Varsóvia, vianense, TV, etc.); e co asturleonés no uso do Y, co valor do semivogal /J/, aínda que soamente nunhas pouquísimas palabras: yê, you, yá, yêuga (egua), yêrba.

                Para representar a consoante nasal final –N usa, ao igual que nos cultismos en portugués (hífen, hímen, sêmen, pólen, abdómen, espécimen, sémen, cânon, elétron, plâncton, líquen, …), o –N: formaçon/formaçones, tambien, region/regiones, algun/alguns, cun (con), nun (non (diante de forma verbal)/nun < en+un), nin, quien, pan/panes, en/an, eimigrórun, ten, deixórun, achégan, afástan, son, stan, etc. Con todo, a pronuncia actual é a dunha vogal nasal sen consoante por influencia da pronuncia portuguesa, do mesmo que xeito que o galego desnasalizou as súas vogais por influencia do castelán.

                Como se ve, aínda que o portugués constitúa case a única referencia normativa na normativización dun estándar mirandés, non se fai unha adopción sen unha certa adaptación que respecte a visualización daquelas peculiaridades fonémicas máis rechamantes do mirandés fronte ao portugués estándar. Tamén na morfoloxía se visualizan certas peculiaridades desta fala asturleonesa tan influída historicamente polo portugués, como á súa vez o asturiano e mais o leonés o están polo castelán –e tamén o galego–.

                Os artigos determinados toman a forma de la ou l’(diante de vogal)/las para o feminino e l/ls para o masculino, sendo esta representación do artigo masculino verdadeiramente unha solución insólita dentro do contexto das linguas romances ibéricas. Xustifícase esta grafía tan peculiar beseándose na pronuncia velarizada deste artigo que se apoia na palabra que o segue ou na que o precede. E os indeterminados escríbense con un/uns para o masculino e ûa/ûas (con til como o do ñ) para o feminino, sendo esta palabra a única do mirandés que leva til, para representar a pronuncia en hiato ou nasal velar do artigo indeterminado feminino; nótese que no segundo caso se está a falar da mesma pronuncia común do artigo indeterminado galego que na normativa estándar se representa como “unha/unhas”, na reintegracionista como “umha/umhas” e na eonaviega como “úa/úas”, cando se pronuncia como hiato e igual ca en estándar galego se se pronuncia como nasal velar.

                Malia que o mirandés fai frecuentes elisións, coma o resto do asturleonés, o uso do apóstrofo, aínda que admitido, é claramente desaconsellado, dado que o estándar portugués non o utiliza fóra dalgunhas mínimas excepcións (cobra-d’água, galinha-d’água, pau-d’óleo, estrela-d’alva…). Así que as elisións fonéticas habituais: en, me, de, que, desde, çque, se, la+vogal; non se representan na escrita, seguindo o modelo de pronuncia portuguesa. Con todo hai excepcións sendo normativo en: la + diante de vogal > l’ (ex.: l’aire); bint’i un, bint’i uito, etc.; e hai tamén algunhas contracións que sempre se escriben xuntas como: al/als; cul(s)(cula(s); del, deilhes/deilha(s); nun(s)/nûa(s); pul(s)/pula(s); mentres que noutros casos existe, coma en portugués, a opción de representar a contración ou non, como: cul(s)/cula(s) ou cun l(s)/cun la(s); cun un(s)/cun ûa(s) ou c’un,cuns/cûa(s) –nótese que só se escribe con apóstrofo a forma masculina en singular para se diferenciar da preposición “cun”–; de un(s)/de ûa(s) ou dun(s)/dûa(s).

                Tamén o mirandés ten, coma o resto do asturleonés, a posición enclítica ou posverbal como normal nos pronomes átonos e seguindo o modelo portugués únense ao verbo mediante o guión ou hífen (dá-me-lo, pido-te-la, deste-le ls lhibros, nun mos-lo dezirá, etc.), mentres que pola contra o asturiano (dámelu, pídotela, dísti-y los llibros, nun noslo dirá, etc. )ou o leonés –e o galego normativo– fano sen guión –fóra do pronome indirecto de terceira persoa “-y/-yos” (lle/lles) que sempre o leva  ao ir unido á palabra anterior–, segundo o modelo castelán, onde o uso do pronome enclítico é moi minoritario.

                Co visto anteriormente poderiamos tirar algunhas conclusións sobre como se podería adaptar a ortografía portuguesa, por exemplo, á nosa lingua. Convén recordar que o reintegracionismo non fixo unha adaptación desta ortografía, senón basicamente unha simple adopción.

martes, 5 de mayo de 2015

OS DERIVADOS DE ECCLESIA EN GALEGO E OUTRAS LINGUAS

A palabra latina ecclesia deixou numerosos derivados nas linguas romances, dada a importancia que o termo tivo, e ten, na práctica da relixión cristiá. Este termo é a adaptación latina da palabra grega ekklesía, que significa “asemblea, reunión”, dado que os primeiros cristiáns, que vivían no leste do imperio romano e tiñan o grego como lingua principal, non posuían templos e practicaban a súa relixión mediante reunións.

                Algunhas linguas conservaron todas as sílabas como as galorromances: o francés église, o normando égllise, o valón eglijhe; o arpitán égllése; as iberorromances: o castelán iglesia, o asturleonés e mais o aragonés ilesia, o portugués igreja, o mirandés eigreija e o galego igrexa; e o  catalán església. E mesmo linguas non romances adaptaron este étimo, desde o propio latín, como as celtas: o bretón iliz, o cornuallés eglos, o galés eglwys e o gaélico escocés e irlandés eaglais; o basco eliza; o grego salentino aglisía; ou desde os seus derivados, como o aimara inglisha tomado do español.

                Mais noutras produciuse aférese, como no occitano glèisa (onde tamén existe a variante sen aférese egleisa, menos usada); e sobre todo nas linguas e dialectos italianos: o italiano chiesa, o piemontés e mais o triestino cesa, o romañol cesa/cisa, o lígur gexa/geija, o siciliano crèsia, o véneto céxa/cesa, o lombardo gesa, o napolitano chiésia, o calabrés chjisa, o corso ghjésgia, o ladino dlijia, o friulano glesie, o sardo creja/crèsia, etc. Mais tamén en linguas non romances como o acerbaixano kilse e o turco kilise, de onde procede o xudeoespañol kilisia/klisa (que tamén coñece as formas de orixe ibérica igleja/iglizia); ou o albanés kisha/kishë.

                Porén, o máis rechamante deste étimo para nós é a gran cantidade de variantes que deixou en galego, a maioría conservadas toponimicamente: eirexa/eirexe (top. Eirexalba = Igrexa branca), eirixa/eirixe, irixe, grixa (top. Grixalba = Igrexa branca), iglesia. E variantes do diminutivo latino ecclesiola: eirexúa, grixoa/grixó, irixoa. No galego medieval documéntanse unha gran cantidade de formas: e(c)clesia, egles(i)a/eglisa, egresya/egresia, egleia/egreia/ egreja, eygreja/eigreja, eigleia/eigreia, e(i)greija, eigrega/eygregya, iglesia/yglisia/igresia, igleia/igleja/iglija, igreia/igreja . Curiosamente a forma iglesia, coincidente coa castelá, non é un castelanismo, pois rexistráse en textos galegos xa desde o s.XIII, sendo ademais a forma máis documentada con diferenza fronte a igreja e as súas variantes; con todo, sempre aparece en textos notariais e nunca en textos literarios, onde a forma estándar do portugués e orixe da forma normativa actual, é a máis usada xunto coas súas variantes egreja e, sobre todo, eigreja. Secasí, Igrexa é a única forma que recolle o normativo dRAG, mentres que o dXerais (Gran Dicionario Xerais da Lingua) tamén inclúe as formas eirexa/eirexe e grixa como termos sinónimos non estándares de igrexa, e iglesia/igresia e mais iglexa/igrexa como formas incorrectas; curiosamente non recolle a voz popularísima ilesia incluída en varios dicionarios anteriores e no Glosario de Voces Galegas de Hoxe (1985), forma coincidente coas normativas asturiana e aragonesa e case seguro vulgarismo de iglesia.

                Non obstante, hai un pequeno grupo de linguas romances que derivaron a súa denominación para “igrexa” da palabra latina basilica: as linguas balcanorromances romanesa biserica e aromana bisearica, o extinto dálmata basalka e o romanche baselg(i)a.

                As linguas xermánicas e algunhas outras tamén derivan as súas denominacións para “igrexa” do grego, mais doutra raíz diferente: kyriakós oíkos (casa do Señor), expresión usada na época bizantina; sendo a primeira palabra a orixe do alemán kirche, luxemburgués kierch, alemán suízo chile, danés e noruegués kirke, sueco kyrka, islandés e faeroés kirkja, neonoruegués kyrkje, escocés e inglés setentrional kirk, neerlandés e africáner kerk e do inglés church, cunha mudanza de son rechamante. E a través destas linguas pasou a idiomas ben diferentes como o finés kirkko, o estoniano kirik ou o lapón girku, o manés keeill, quizais tomado do noruegués ou do escocés, o malaio gercja ou o esperanto kirko.