jueves, 4 de junio de 2015

ADAPTACIÓN DA ORTOGRAFÍA PORTUGUESA A OUTRA FALA: O MIRANDÉS

Como ben sabemos o reintegracionismo reivindica a adopción da ortografía portuguesa para o galego, mais unha adopción sen unha adaptación produce erros, ao meu ver. O caso do mirandés, fala asturleonesa do extremo nordés portugués e cooficial na súa zona de uso, é paradigmático do que supón unha adaptación da ortografía portuguesa que queira respectar a idiosincrasia da fala que se quer escribir.

                Resulta lóxico entender que a escasa tradición literaria do mirandés, antes da normativización ortográfica actual, se fixera usando a ortografía portuguesa –a única que coñecían os alfabetizados da zona–, sen ter apenas en conta os textos existentes nas demais variantes da lingua asturleonesa á que pertence esta fala.

                A Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa, oficial para a escrita do mirandés e redactada en portugués –onde terei visto isto antes? –, expresa nos seus Princípios gerais: “Estando a aprendizagem do mirandês ligada ao português, a maioria das soluções adoptadas aproxima-se mais das soluções portuguesas que das espanholas” ; e na Apresentação: “O asturiano está hoje dotado de uma norma ortográfica flexível, que dá possibilidade de expressão às suas variedades. Esta norma, contudo, não é adequada à grafia do mirandês: a pesar de pertencerem ao mesmo continuum lingüístico, os dois idiomas ocupam extremos opostos do território respectivo, traduzindo-se o seu afastamento geográfico e o seu alheamento comunicativo em diferenças de fala bastante significativas, que as normas ortográficas respectivas não podem ignorar. Estes motivos e outros –como a influência, em pano de fundo, da ortografia do espanhol e do português– desaconselhavam a procura de uma unidade de escrita transfronteiriça, de difícil e morosa construção.” Por tanto, non queda dúbida ningunha das intencións da normativa ortográfica mirandesa: que a lingua mirandesa quede como idioma rexional portugués, pois este convértese na única referencia normativa tida en conta –de novo estou ante unha historia coñecida–.

                Na ortografía das vogais do mirandés vemos que aínda que estas pertencían orixinalmente ao mesmo sistema ca o resto do asturleonés, igual ca o do castelán ou o do aragonés: de cinco fonemas e tres graos de abertura, a influencia do portugués fixo que o mirandés acabase incorporando unha pronuncia que distingue entre vogais medias abertas e fechadas, aínda que sen carácter fonémico, polo que na ortografía se representa esta maior ou menor abertura segundo as regras do portugués: ciêgo, costiêlha, ouxigénio, castiêlho, nuôsso, heirói, muôrte, tiêrra, chapéu, defrência, fiêrro, puôrta, tiêmpo, fuônte, trés, siête, nuôbe, fuôra, nó (non (en pausa)), etc.

                Tamén se segue a regra das vogais átonas do portugués, polo que as letras E e O moitas veces representan os fonemas I e U respectivamente: bestido (pronunciado como: bistidu), bergonha (birgoña), cebada (sibada), cerrado (sirradu), dezir (disir), bendima (bindima), centeno (sintenu), etc.; molino (mulinu), coneilho (cuneillu), lhibro (llibru), etc.

                O sistema consonántico mirandés ten algunhas diferenzas con respecto ao portugués estándar, sendo a máis rechamante a conservación das sibilantes medievais, comúns nas linguas medievais galegoportuguesa, asturleonesa e castelá, algo que só conservan tamén algunhas falas trasmontanas do portugués. Ten, ao igual ca o portugués, o fonema palatal fricativo xordo escrito con X, coma en galego e asturiano, (xastre, xordo, xara, baixo, xabon…) e mais o palatal fricativo sonoro escrito con J e G+E/I, coma en portugués (hoije, jeito, laranjeira, janeiro, registrar, rejistir…), o alveolar fricativo xordo escrito con S- diante de vogal ou consoante xorda, -SS- entre vogais e -S tras consoante ou en fin de sílaba ou palabra (saber, semitério, screbir, scalada, passo, farsa, triste, ásparo, gustos…) e mais o alveolar fricativo sonoro escrito con S- diante de consoante sonora e -S- entre vogais (mesmo, smagar, cismar, coser, asa, eisemplo…); e ademais unha sibilante dental fricativa xorda que escriben con Ç e C+E/I (çapato, cebada, dieç, caçurro, çquilar, cuçpir, lhuç, paç…) e unha dental fricativa sonora escrita con Z (cozer, dezena, cozinar, zgusto, rapaza, dezir, znudar…).

                Tamén hai diferenciación co portugués, e semellanza co galego e o resto do asturleonés, na existencia do fonema oclusivo palatal xordo, escrito co CH (chama, chabe, cheno, chober, chubir (subir), borracho…), e na inexistencia do fricativo labial sonoro ou labiodental, escrito en portugués co V, letra soamente usada para escribir estranxeirismos pero pronunciada sempre como bilabial (berde, bida, nobenta, ber, bendima, benir, oubir, etc., pero Vénus, Varsóvia, vianense, TV, etc.); e co asturleonés no uso do Y, co valor do semivogal /J/, aínda que soamente nunhas pouquísimas palabras: yê, you, yá, yêuga (egua), yêrba.

                Para representar a consoante nasal final –N usa, ao igual que nos cultismos en portugués (hífen, hímen, sêmen, pólen, abdómen, espécimen, sémen, cânon, elétron, plâncton, líquen, …), o –N: formaçon/formaçones, tambien, region/regiones, algun/alguns, cun (con), nun (non (diante de forma verbal)/nun < en+un), nin, quien, pan/panes, en/an, eimigrórun, ten, deixórun, achégan, afástan, son, stan, etc. Con todo, a pronuncia actual é a dunha vogal nasal sen consoante por influencia da pronuncia portuguesa, do mesmo que xeito que o galego desnasalizou as súas vogais por influencia do castelán.

                Como se ve, aínda que o portugués constitúa case a única referencia normativa na normativización dun estándar mirandés, non se fai unha adopción sen unha certa adaptación que respecte a visualización daquelas peculiaridades fonémicas máis rechamantes do mirandés fronte ao portugués estándar. Tamén na morfoloxía se visualizan certas peculiaridades desta fala asturleonesa tan influída historicamente polo portugués, como á súa vez o asturiano e mais o leonés o están polo castelán –e tamén o galego–.

                Os artigos determinados toman a forma de la ou l’(diante de vogal)/las para o feminino e l/ls para o masculino, sendo esta representación do artigo masculino verdadeiramente unha solución insólita dentro do contexto das linguas romances ibéricas. Xustifícase esta grafía tan peculiar beseándose na pronuncia velarizada deste artigo que se apoia na palabra que o segue ou na que o precede. E os indeterminados escríbense con un/uns para o masculino e ûa/ûas (con til como o do ñ) para o feminino, sendo esta palabra a única do mirandés que leva til, para representar a pronuncia en hiato ou nasal velar do artigo indeterminado feminino; nótese que no segundo caso se está a falar da mesma pronuncia común do artigo indeterminado galego que na normativa estándar se representa como “unha/unhas”, na reintegracionista como “umha/umhas” e na eonaviega como “úa/úas”, cando se pronuncia como hiato e igual ca en estándar galego se se pronuncia como nasal velar.

                Malia que o mirandés fai frecuentes elisións, coma o resto do asturleonés, o uso do apóstrofo, aínda que admitido, é claramente desaconsellado, dado que o estándar portugués non o utiliza fóra dalgunhas mínimas excepcións (cobra-d’água, galinha-d’água, pau-d’óleo, estrela-d’alva…). Así que as elisións fonéticas habituais: en, me, de, que, desde, çque, se, la+vogal; non se representan na escrita, seguindo o modelo de pronuncia portuguesa. Con todo hai excepcións sendo normativo en: la + diante de vogal > l’ (ex.: l’aire); bint’i un, bint’i uito, etc.; e hai tamén algunhas contracións que sempre se escriben xuntas como: al/als; cul(s)(cula(s); del, deilhes/deilha(s); nun(s)/nûa(s); pul(s)/pula(s); mentres que noutros casos existe, coma en portugués, a opción de representar a contración ou non, como: cul(s)/cula(s) ou cun l(s)/cun la(s); cun un(s)/cun ûa(s) ou c’un,cuns/cûa(s) –nótese que só se escribe con apóstrofo a forma masculina en singular para se diferenciar da preposición “cun”–; de un(s)/de ûa(s) ou dun(s)/dûa(s).

                Tamén o mirandés ten, coma o resto do asturleonés, a posición enclítica ou posverbal como normal nos pronomes átonos e seguindo o modelo portugués únense ao verbo mediante o guión ou hífen (dá-me-lo, pido-te-la, deste-le ls lhibros, nun mos-lo dezirá, etc.), mentres que pola contra o asturiano (dámelu, pídotela, dísti-y los llibros, nun noslo dirá, etc. )ou o leonés –e o galego normativo– fano sen guión –fóra do pronome indirecto de terceira persoa “-y/-yos” (lle/lles) que sempre o leva  ao ir unido á palabra anterior–, segundo o modelo castelán, onde o uso do pronome enclítico é moi minoritario.

                Co visto anteriormente poderiamos tirar algunhas conclusións sobre como se podería adaptar a ortografía portuguesa, por exemplo, á nosa lingua. Convén recordar que o reintegracionismo non fixo unha adaptación desta ortografía, senón basicamente unha simple adopción.

No hay comentarios:

Publicar un comentario